Obchodní a dodací podmínky firmy Monika Stöhrová

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky se vztahují na objednávky a dodávky spojovacího materiálu, nýtovacího nářadí aj.zboží uvedeného v platném nabídkovém katalogu či na www.nyty.cz.

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, OSOBNÍ ÚDAJE

Kupující, je-li podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, je povinen uvést své platné identifikační údaje (Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík, registrace k DPH, apod.). Pro účely zpracování objednávky kupující uvede dodací adresu a korespondenční adresu pro zaslání daňového dokladu (email, poštovní adresa). Je doporučeno uvést i kontaktní telefon. Odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů.

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů / General Data Protection Regulation / zkratka GDPR), účinným ode dne 25. května 2018 prohlašujeme, že vámi zadané osobní údaje zpracováváme ručně a uchováváme pouze v našem interním informačním systému v rozsahu nutném k uzavření kupních smluv (zaevidování objednávky, vystavení účetního dokladu, předání zboží dopravci) po dobu podnikání, případně po dobu stanovenou zákonem. Tištěné dokumenty se po uplynutí zákonem stanovené doby fyzicky skartují. K osobním údajům má přístup pouze firma Monika Stöhrová a externí účetní firma. Ke všem osobním údajům přistupujeme jako k důvěrným. Neposkytujeme je žádným dalším subjektům.

Osobní údaje uchovámáme v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení kupujícího případně obchodní název
 • adresa sídla, dodací adresa, korespondenční adresa
 • IČO, DIČ
 • kontaktní údaje
  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo
  • emailová adresa
 • číslo bankovního účtu
 • souhlas k užití osobních údajů k marketingovým účelům udělen / neudělen

K marketingovým účelům (rozesílání nabídek našich produktů, informace o našich akcích, apod.) využíváme vaše kontaktní údaje (emailové adresy) jen, udělíte-li nám k tomu předem souhlas. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

Na dotaz sdělíme, jaké údaje o vás uchováváme. Kontaktní a jiné osobní údaje, na které neplatí jiné právní tituly zpracování (s nimiž nelze souhlas zaměňovat), na požádání z databáze vymažeme.

Naše webové stránky www.nyty.cz neshromaždují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci návštěvníků a jejich chování.

 

OBJEDNÁVKY

Objednávka kupujícího může být učiněna písemně, e-mailovou zprávou, telefonicky nebo faxem.
 
Objednávka musí obsahovat přesné označení druhu zboží, normy nebo katalogové číslo prodávajícího, požadované množství, termín, způsob a místo dodání zboží, popř. další údaje, na kterých se strany dohodnou. Prodávající zpracuje doručenou objednávku a kupujícímu ji zašle zpracovanou ve svém informačním systému s upraveným termínem dodání a množství dle objednávky a možností prodávajícího, nevznese-li kupující námitku proti tomuto potvrzení objednávky do 24 hodin,má prodávající za to že ji kupující v celém rozsahu akceptuje. Pokud vznese námitku proti tomuto potvrzení objednávky ve stanoveném termínu, bude daná objednávka upravena dle požadavků kupujícího a možností prodávajícího.
 
Prodávající má právo nepřijmout objednávku kupujícího, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za předchozí dodávky zboží. Dále má prodávající právo v případě opakovaného prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, pozastavit veškeré dodávky zboží kupujícímu, a to až do vyrovnání veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Přípustná množstevní odchylka v balení je +/- 3%. Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. V případě požadavku na jiný typ balení než je standardní způsob, je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.

Prodávající a kupující se dohodli, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn v okamžiku, kdy zboží bude dodáno prodávajícím do sídla kupujícího případně jiného místa určení v České republice uvedeného kupujícím v písemné objednávce.

Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem, který určí prodávající, kdy prodávající má možnost volby mezi následujícími způsoby dodání zboží:

 • převzetím zboží kupujícím přímo ve skladu prodávajícího
 • dodání zboží na dobírku
 • dodání zboží prostřednictvím přepravní služby
 • dodání zboží prodávajícím do místa určeného kupujícím

Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a převzetí jednotlivé dílčí dodávky zboží potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů (řádně a čitelně označena obchodní firma kupujícího, příp. jméno a příjmení kupujícího, jméno osoby, která zboží převzala a podpis této osoby). V případě dodání zboží přepravní službou formou dobírky, je kupující povinen do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k vyzvednutí zboží, zboží převzít a uhradit fakturu. V případě, že takto neučiní bude zboží vráceno zpět do skladu prodávajícího a to na náklady kupujícího, které mu budou přeúčtovány. 

 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající a kupující se dohodli, že základní cena zboží je určena ve výši dle ceníku zboží prodávajícího platného ke dni potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

Prodávající poskytuje slevu kupujícímu ve sjednané výši z tohoto ceníku popř. smluvní cenu.

Prodávající je oprávněn s ohledem na vývoj situace na trhu aktualizovat a měnit své prodejní ceny v ceníku. V případě změny ceníku zboží prodávajícího je prodávající povinen kupujícího předem informovat a předložit mu platný ceník zboží.

Cenu skutečně dodaného zboží vyúčtuje prodávající kupujícímu formou faktur vystavených vždy po každé jednotlivé dodávce zboží, kdy tyto budou mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené době splatnosti, je povinován uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v den převzetí zboží kupujícím v jeho sídle, případně v jiném místě určení dle písemné objednávky kupujícího.

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy kupující uhradí kupní cenu zboží.

 

DOPRAVA

Bude účtováno a fakturováno kupujícímu dopravné ve výši aktuální sazby zveřejněné na stránkách www.nyty.cz  

 • Doprava balíku DPD při hodnotě zboží do 1500 Kč bez DPH a platbě převodem 120 Kč bez DPH
 • Doprava balíku DPD při hodnotě zboží nad 1500 Kč bez DPH a platbě převodem 90 Kč bez DPH
 • Příplatek za platbu dobírkou 30 Kč bez DPH
 • Přeprava zboží na paletě bude účtována dle platného ceníku přepravce

 

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout, popř. zajistit prohlídku zboží třetí osobou. Vady zjistitelné při této prohlídce je kupující povinován bezodkladně uplatnit.

Reklamace je možno uplatnit pouze písemnou formou. Reklamace na dodané množství a zjevné vady lze uplatnit u prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Písemná reklamace musí obsahovat obchodní firmu nebo jméno kupujícího, druh reklamovaného zboží, termín dodávky a popis vady.

Záruční doba na zboží se sjednává v délce 24 měsíců, podmínkou je dodržení zásad skladování a manipulace adekvátních pro daný druh zboží a také dodržení standardního použití zboží dle jeho charakteru a určení.

Prodávající a kupující se dohodli, že další práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a prováděcími předpisy.

Postup a místo uplatnění reklamace:

 • Zboží k reklamaci je nutné doručit s písemným reklamačním protokolem, a to osobně, zaslat poštou, e-mailem na monika.stohrova@nyty.cz.
 • Neoprávněná reklamace nebude podle § 625 občanského zákoníku přijata.
 • Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nelze zaslat na dobírku.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamační řízení do 30ti dnů od převzetí zboží od kupujícího.
 • Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.
 • O průběhu a výsledku reklamace je sepsán reklamační protokol, který je po ukončení řízení předán kupujícímu.

 

V Nejdku 15. června 2022

Monika Stöhrová